7.3

รีวิว KGI Securities 2024: ข้อดี ข้อเสีย?

7.3/10 (Expert Score)
คะแนน #4
ความน่าเชื่อถือ
7.9
ค่าธรรมเนียม
7
แพลตฟอร์ม
8
การดูแลลูกค้า
7.2
สินทรัพย์ที่เทรดได้
7.7
ประเภทบัญชี
7.5
การฝาก-ถอนเงิน
7
แหล่งความรู้
6
KGI Securities
7.3
Expert Score
#4 rated Stock Brokers
VISIT BROKER
VS
ZFX
7.6
Expert Score
#3 rated Forex Brokers
VISIT BROKER

ภาพรวม KGI Securities


รีวิว KGI Securities 2024: ข้อดี ข้อเสีย?

KGI Securities เป็นบริษัทหลักทรัพย์ที่เสนอขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทในประเทศไทย KGI Group ก่อตั้งในปี พ.ศ.2531 เราเป็นกลุ่มธุรกิจทางการเงินที่มีเครือข่ายทั่วภูมิภาคเอเชีย ที่ให้บริการที่มีมาตรฐานและคุณภาพแก่ลูกค้า KGI Group มีความภูมิใจในการให้บริการที่ซื่อตรงและมืออาชีพ ได้รับความไว้วางใจในฐานะสถาบันการเงินที่มีความมั่นคงที่ให้บริการดังกล่าวแก่ลูกค้า ด้วยการมีสำนักงานในประเทศสำคัญในเอเซีย ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทย ส่งผลให้มีความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค พวกเราสร้างหลักการบริหารงานแบบภูมิภาคที่แข็งแกร่ง ซึ่งทำให้สามารถจัดสรรเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และเห็นถึงโอกาสในการลงทุนที่ดีขึ้น KGI Group มีการให้บริการในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกรรมการจัดการกองทุนรวม ธุรกรรมวาณิชธนกิจ และธุรกรรมการบริหารเงินลงทุนส่วนบุคคล นอกจากนั้น กลุ่มเรายังเป็นผู้ชำนาญที่มีประสบการณ์ในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนต่าง ๆ เช่น ตราสารอนุพันธ์ ตราสารหนี้ และ hybrid products เป็นต้น

ในปัจจุบันบริษัทได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้นำในการพัฒนานวัตกรรมทางการเงิน เพื่อเพิ่มทางเลือกในการลงทุนให้กับลูกค้า โดยมีผลงาน ดังนี้

 • เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ ทั้งในฐานะตัวการ (Principal) และในฐานะนายหน้าหรือตัวแทน (Agent)
 • เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกในประเทศไทยที่ให้บริการธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาด (OTC Derivatives)
 • เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกและแห่งเดียวที่ทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลสภาพคล่อง และเป็นผู้ร่วมค้าหน่วยลงทุนของกองทุนอิควิตี้อีทีเอฟกองแรกของประเทศไทย (ไทยเด็กซ์ เซ็ท 50 อีทีเอฟ)
 • เป็นบริษัทหลักทรัพย์รายแรกในประเทศไทยที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants: DW)
 • เป็นบริษัทหลักทรัพย์แห่งแรกที่เป็นผู้บุกเบิกการทำธุรกรรมซื้อคืนตราสารหนี้ภาคเอกชน (Private Repo)

วิสัยทัศน์

บริษัทมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในธุรกิจหลักทรัพย์ที่สามารถปรับตัวให้เข้ากับปัจจัยต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงได้ และสามารถแข่งขันและดำเนินการได้ดีในทุกสภาวะตลาด เราจะปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เคารพในสิทธิของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม และมุ่งเน้นธุรกิจที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม พร้อมทั้งคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในทุกมิติ โดยในมิติเศรษฐกิจ บริษัทตั้งเป้าที่จะสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืนด้วยแหล่งรายได้ที่สมเหตุสมผลและหลากหลาย ในมิติทางสังคม เรามุ่งมั่นที่จะเป็นบริษัทที่มีความรับผิดชอบและสนับสนุนสังคมที่ยั่งยืนโดยยึดหลักการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างเป็นธรรม ในมิติด้านสิ่งแวดล้อม เป้าหมายของเราคือเป็นบริษัทที่เคารพทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

กลยุทธ์

 • ขยายและกระจายฐานลูกค้าในทุกธุรกิจของบริษัท
 • กระจายโครงสร้างรายได้เพื่อสร้างกระแสรายได้มั่นคงและยั่งยืน
 • สร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของนักลงทุน
 • ฝึกอบรมและให้ความรู้แก่พนักงานและลูกค้าของบริษัทเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่
 • พัฒนาและเสริมสร้างการบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และความปลอดภัยด้านไอที
 • ปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม ให้คำแนะนำแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรม
 • ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและปฏิบัติตามแนวทาง 3Rs คือ Reduce Reuse และ Recycle
 • มีส่วนร่วมและเป็นสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของสังคมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกคน และสนับสนุนให้พนักงานร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา
นอกจากนี้ ยังมีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือจาก Tris ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่ง KGI มีผลการจัดอันดับใน 6 ปี ล่าสุดอยู่ในระดับ A

นอกจากนี้ KGI ยังได้รับรางวัล MOST ACTIVE SECURITIES FIRM IN CORPORATE BOND SECONDARY MARKET รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยมแห่งปี 2565 ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่บริษัทหลักทรัพย์ที่ส่งเสริมให้เกิดสภาพคล่องของหุ้นกู้ภาคเอกชนในตลาดรอง

Facts About KGI Securities
 • ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
 • ได้รับรางวัล MOST ACTIVE SECURITIES FIRM IN CORPORATE BOND SECONDARY MARKET

KGI Securities ปลอดภัยหรือไม่? ข้อกำหนดของโบรกเกอร์


บริษัทหลักทรัพย์ KGI เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและประกอบกิจการในประเทศไทย ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าโดยได้รับอนุญาตและความเห็นชอบจากกระทรวงการคลังและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) ให้ประกอบธุรกิจดังต่อไปนี้

(ก) นายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ (ข) ค้าหลักทรัพย์
(ค) ที่ปรึกษาการลงทุน (ง) การจัดจำหน่ายหลักทรัพย์
(จ) การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉ) นายทะเบียนหลักทรัพย์
(ช) ตัวแทนซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ซ) ที่ปรึกษาทางการเงิน
(ฌ) ธุรกรรมด้านอนุพันธ์นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
(ญ) ตัวแทนสนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตามขอบเขตที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
กำหนด

 

ในเดือนมีนาคม 2564 บริษัทได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 จาก ก.ล.ต. ซึ่งเป็นใบอนุญาตใหม่แทนใบอนุญาตเดิม ทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้หลายประเภทมากขึ้น

บริษัทมี KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 34.97 ของหุ้นที่ออกทั้งหมดของบริษัท ซึ่ง KGI Asia (Holdings) Pte. Ltd. เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการลงทุนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ และบริษัทใหญ่ลำดับสูงสุดของกลุ่มบริษัท คือ China Development Financial Holding Corporation ซึ่งเป็นบริษัทโฮลดิ้งที่ทำธุรกิจการเงินที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศไต้หวัน นอกจากนั้นแล้วบริษัทมีการลงทุนในบริษัทย่อยทั้งทางตรงและทางอ้อมรวม 5 แห่ง โดยธุรกิจของบริษัทย่อยแสดงในข้อ 1.3 เรื่องโครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท

บริษัทมีที่อยู่ตามที่จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 173 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ ชั้น 8-11 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทมีสาขาในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัดรวมทั้งสิ้น 12 สาขา

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด (บริษัทย่อยของบริษัท) ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทย่อยแห่งใหม่ ชื่อ บริษัท ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย ต่อมาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทหลักทรัพย์ ไพน์ เวลท์ โซลูชั่น จำกัด จดทะเบียนตั้งอยู่เลขที่ 989 ชั้นที่ 9 อาคารสยามพิวรรธน์ทาวเวอร์ ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์หลัก คือ นายหน้าหรือตัวแทน และในเดือนพฤษภาคม 2564 บริษัทย่อยทางอ้อมนี้ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ข และ ง จากกระทรวงการคลัง ต่อมาในเดือนมิถุนายน 2564 ได้รับอนุมัติใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-2 จาก ก.ล.ต. และในเดือนตุลาคม 2564 ได้รับอนุญาตจาก ก.ล.ต. ให้เริ่มประกอบธุรกิจการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่เป็นหน่วยลงทุนและตราสารแห่งหนี้ได้

 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จากกระทรวงการคลัง
 • ใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 จาก ก.ล.ต.

สามารถเทรดอะไรได้บ้าง? KGI Securities?


บริษัทหลักทรัพย์ KGI มีการเสนอขายสินทรัพย์อย่างหลากหลาย เช่น หุ้น กองทุน พันธบัตร ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า และอื่น ๆ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ลูกค้าสามารถเลือกลงทุนได้ตามความต้องการและความเหมาะสมของตนเอง

เมื่อเข้าเว็บไซต์แล้วมายังเมนูด้านบน “ธุรกิจและบริการ” จะมีรูปแบบธุรกิจต่าง ๆ ซึ่งเราสามารถดูสินทรัพย์ได้จากตรงส่วนนี้ ทั้งหลักทรัพย์ กองทุน สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตราสารอนุพันธ์ ETF ตราสารหนี้ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม คุณต้องติดต่อผู้แนะนำการลงทุน

 • หุ้น กองทุน พันธบัตร ตราสารหนี้ สัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สามารถเทรดด้วยวิธีไหนได้บ้าง? KGI Securities?


บริษัทหลักทรัพย์ KGI สามารถเทรดบนแพลตฟอร์มได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับประเภทสินทรัพย์ที่คุณทำการซื้อขาย ในเว็บไซต์ให้คุณเข้าไปที่แถบเมนู “แหล่งความรู้” เลื่อนลงมายัง “โปรแกรมออนไลน์” ซึ่งมี 4 แพลตฟอร์ม คือ KGI POWER TRADE, iFIS Internet, Streaming (Settrade), และ MetaTrader 4 (MT4)

KGI POWER TRADE

KGI ได้พัฒนาโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์และอนุพันธ์ หรือ KGI POWER TRADE เพื่อสร้างความสะดวก รวดเร็วให้กับลูกค้า ในการส่งคำสั่งซื้อขาย หรือดูข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้งานได้ในรูปแบบของ Web Version และ Application บน Smartphone ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย KGI POWER TRADE สามารถใช้ได้ทั้งบนระบบปฏิบัติการของ Android และ iOS (iPhone) นอกจากนี้ยังมี KGI POWER TRADE HD ซึ่งเป็น Application ไว้สำหรับใช้งานบน Tablet หรือ iPad อีกด้วย

คลิกดูรายละเอียด

iFIS Internet

โปรแกรมซื้อขายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต KGI ได้ให้บริการโปรแกรมซื้อขายหลักทรัพย์ (iFISE) และโปรแกรมซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (iFISD) สามารถใช้งานได้บนคอมพิวเตอร์ / โน๊ตบุ๊ค บนระบบปฏิบัติการ Windows โดยผ่านการติดตั้งโปรแกรม iFIS APP

Streaming (Settrade)

โปรแกรมซื้อขายหุ้นและอนุพันธ์ สามารถใช้งานได้ผ่าน PC หรือเข้าผ่าน Application ทางโทรศัพท์มือถือ และ Tablet ทั้งในระบบปฏิบัติการ Android และ iOS (iPhone,iPad)

คลิกดูรายละเอียด

MetaTrader 4 (MT4)

โปรแกรมสำหรับการซื้อขายสินค้าอนุพันธ์ ในตลาด TFEX ตัวโปรแกรมได้ถูกพัฒนามาอย่างเหมาะสม ทำให้เป็นโปรแกรมที่มีความสามารถมากมายและใช้งานง่าย

คลิกดูรายละเอียด

จะสามารถเปิดบัญชีเทรดได้อย่างไร? KGI Securities


หากต้องการเปิดบัญชีกับบริษัทหลักทรัพย์ KGI คุณสามารถทำได้ 2 วิธี คือการเปิดบัญชีออนไลน์ และ การเปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ โดยการไปที่เว็บไซต์บริษัทหลักทรัพย์ KGI เลือก “เปิดบัญชี” ที่แถบหัวข้อด้านบน จากนั้นเลือก เปิดบัญชีออนไลน์

จากนั้นคุณจะเข้ามายังหน้าเลือกเปิดบัญชี ในแถบเปิดบัญชีออนไลน์ (เราจะยกตัวอย่างการเปิดบัญชีออนไลน์) ให้คุณคลิกเปิดบัญชี

 

หน้าต่างป๊อปอัพจะเด้งขึ้นมา ให้คุณอ่านรายละเอียดขั้นตอน ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม เมื่อคุณทำความเข้าใจแล้วกดตกลงยอมรับเงื่อนไข เพื่อยืนยันชำระค่าธรรมเนียม

บริษัทจะดำเนินการเปิดบัญชีให้ กรณีเอกสารครบสมบูรณ์และลูกค้าชำระค่าธรรมเนียมเปิดบัญชีเรียบร้อย รวมทั้งพิจารณาวงเงินตามระเบียบของบริษัทฯ ผู้แนะนำการลงทุนจะโทรติดต่อลูกค้า ตามขั้นตอนยืนยันตัวตน KYC ดำเนินการเปิดบัญชี และจัดส่งเอกสารแจ้งเลขที่บัญชี (Username) และรหัสผ่าน (Password) ทาง E-mail และทางไปรษณีย์ เพื่อเข้าใช้งานเว็ปไซต์ และโปรแกรมเรียลไทม์ชื้อขาย หุ้น-อนุพันธ์ และกองทุน เท่านี้คุณก็สามารถเริ่มลงทุนได้

 

หรือสำหรับใครที่ต้องการเปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่ก็สามารถทำได้โดยการดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารต่าง ๆ ตามภาพด้านล่าง

 

สำหรับการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และกองทุนรวม (Wealth) คุณสามารถสอบถามการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ตเพิ่มเติมได้ที่

อีเมล์: ebs@kgi.co.th
โทรศัพท์ (+66) 2658 8777
โทรสาร (+66) 2658 8657

 • เข้าไปที่เว็บไซต์ของบริษัท
 • เลือก เปิดบัญชี
 • เลือกเปิดบัญชีออนไลน์
 • อ่านรายละเอียดขั้นตอน ค่าธรรมเนียม และวิธีการชำระค่าธรรมเนียม
 • กดตกลงยอมรับเงื่อนไข เพื่อยืนยันชำระค่าธรรมเนียม
 • ยืนยันตัวตน KYC
 • เริ่มลงทุนได้

แพลตฟอร์ม และ หมวดความรู้ KGI Securities


เมื่อเราเข้ามาดูในหน้าเว็บไซต์ของบริษัทหลักทรัพย์ KGI จะเห็นแถบเมนูด้านบนซึ่งมีสองหัวข้อ ได้แก่ บทวิเคราะห์ และ แหล่งความรู้

บทวิเคราะห์

หากดูในส่วนของบทวิเคราะห์ จะมีทั้งบทวิเคราะห์ประจำวัน wealth research รายงานประจำเดือน รู้ทันหุ้น กลยุทธ์การลงทุน เศรษฐกิจ หุ้นเด่น commodity update  เทคนิคอล สถิติตลาดหุ้น กลยุทธลงทุนอนุพันธ์ และอื่น ๆ แต่บางหัวข้ออาจจะยังไม่มีข้อมูลใส่ไว้ในเว็บไซต์

แหล่งความรู้

ส่วนนี้ก็คล้ายกัน เพียงแต่แยกออกมาเป็นอีกหัวข้อซึ่งมีทั้ง Robot Trade ความรู้นักลงทุน รู้จัก DW แหล่งความรู้อนุพันธ์ คำถามที่พบบ่อยก็อยู่ในส่วนนี้เช่นกัน

การมีแหล่งความรู้ที่มีประโยชน์สำหรับลูกค้า ได้แก่ รายงานวิเคราะห์ตลาด บทวิเคราะห์หุ้น บทความการลงทุน และข้อมูลต่าง ๆ ที่จะช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจและตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

KGI Securities ประเภทบัญชี


โดยปกติแล้วบริษัทหลักทรัพย์จะมีประเภทบัญชีหลัก ๆ อยู่ 3 ประเภท คือ บัญชีเงินสด บัญชีแคชบาลานซ์ และบัญชีเครดิตบาลานซ์

บัญชีเงินสด ประเภทวงเงินอนุมัติ (Cash Account-ATS)

บัญชีเงินสด คือ บัญชีวงเงินอนุมัติ (Credit Limit) บริษัทฯพิจารณาอนุมัติวงเงินในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทนี้ ตามเกณฑ์ของบริษัทฯ จากเอกสารประกอบทางการเงิน อาทิเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนล่าสุด สำเนาแสดงรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน) โดยลูกค้าต้องวางทรัพย์สิน เช่น เงินสด หรือ หลักทรัพย์ เพื่อเป็นหลักประกันก่อนการซื้อขายหลักทรัพย์ตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของวงเงินอนุมัติ (Credit Limit) ลูกค้าจึงจะมีวงเงินซื้อขาย (Line Available)

การชำระค่าซื้อ / รับค่าขายหลักทรัพย์ ผ่านบัญชีธนาคารของลูกค้า (Automatic Transfer System-ATS)

ค่าซื้อหลักทรัพย์ ค่าขายหลักทรัพย์
บริษัทจะหักค่าซื้อหลักทรัพย์ จากบัญชีธนาคารของท่าน เวลา 11.30 น. ในวันครบกำหนดชำระเงิน (วันทำการที่ 2) นับวันทำการจากวันที่ซื้อหลักทรัพย์ (T+2) บริษัทฯจะโอนเงินค่าขายหลักทรัพย์ เข้าบัญชีธนาคารของท่าน ตั้งแต่เวลา 14.15 น. ในวันที่ครบกำหนดรับเงิน (วันทำการที่ 2) นับวันทำการจากวันที่ขายหลักทรัพย์ (T+2)

รายชื่อธนาคารที่ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ATS คลิกดูรายละเอียด

 

บัญชีแคชบาลานซ์ ประเภทฝากเงินล่วงหน้า (Cash Balance Account)

บัญชีแคชบาลานซ์ คือ บัญชีฝากเงินล่วงหน้า โดยลูกค้าจะต้องฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารของบริษัทฯ ก่อนทำการซื้อหลักทรัพย์ เพื่อบริษัทฯจะเพิ่มวงเงินซื้อหลักทรัพย์ (Line Available) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของท่านตามจำนวนเงินที่ท่านได้ฝากเข้ามา (Cash Deposit)

บริษัทอนุมัติเปิดบัญชีแคชบาลานซ์ ประเภทฝากเงินล่วงหน้า สำหรับบุคคลที่มิได้มีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ดอกเบี้ยเงินฝาก (Cash Balance)

เงินสดคงเหลือในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝาก ตามกำหนดของบริษัท ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของธนาคาร บริษัทจะดำเนินการเครดิตเงินดอกเบี้ย ยอดสุทธิหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย อัตราร้อยละ 15% เข้าบัญชีเงินคงเหลือทุกเดือน

อัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ /ดอกเบี้ยการผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยเงินสดคงเหลือ คลิกดูรายละเอียด

 

บัญชีเครดิตบาลานซ์ ประเภทกู้ยืมเงิน (Credit Balance / Margin Account)

บัญชีเครดิตบาลานซ์ คือ บัญชีเงินกู้ ซึ่งลูกค้าสามารถกู้ยืมเงินจากบริษัทเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ได้บางส่วน โดยบริษัทฯกำหนดให้ลูกค้าวางหลักประกัน อาทิเช่น เงินสด หรือ หลักทรัพย์อื่น ๆ ที่บริษัทฯกำหนดเป็นหลักประกันการชำระหนี้ และลูกค้าต้องจ่ายดอกเบี้ยสำหรับเงินกู้ตามอัตราที่บริษัทกำหนด

หากราคาหลักทรัพย์ลดลงมาก ๆ จนอัตรามาร์จิ้นต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนด (Maintenance Margin) ลูกค้าต้องทำการวางหลักประกันหรือถูกเรียกเงินสดเพิ่ม (Margin Call) หรืออาจถูกบังคับขายหลักทรัพย์ (Forced Sell) ที่วางเป็นหลักประกันไว้ เพื่อรักษาอัตรามาร์จิ้นให้อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัทพิจารณาอนุมัติวงเงิน (Credit Limit) ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทนี้ ตามเกณฑ์ของบริษัทฯจากเอกสารประกอบทางการเงิน อาทิเช่น หนังสือรับรองเงินเดือน สลิปเงินเดือนล่าสุด สำเนาแสดงรายการบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน (ล่าสุดไม่เกิน 7 วัน)

  • เงื่อนไข การเปิดบัญชีเครดิตบาลานซ์

  • ลูกค้ารับทราบถึงความเสี่ยงของการกู้ยืมเงินเพื่อขายหลักทรัพย์ และ/หรือยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ต รวมทั้งความเสี่ยงจากการวางเงินไว้กับบริษัท ซึ่งไม่ได้รับความคุ้มครองจากกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน
  • ลูกค้าต้องวางเงินสดก่อนการซื้อหลักทรัพย์ครั้งแรกในจำนวนไม่ต่ำกว่าอัตรามาร์จิ้นเริ่มต้น (Initial Margin) เท่ากับร้อยละ 50
  • วงเงินซื้อหลักทรัพย์และวงเงินให้ยืมหลักทรัพย์เพื่อขายชอร์ตให้เป็นวงเงินเดียวกัน
  • ลูกค้าต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์เพื่อสัญญาฯ เป็นเงินสดในอัตราวงเงิน 2,000 บาท/ เรียกเก็บ 1 บาท เศษของ 2,000 เรียกเก็บอีก 1 บาท แต่ไม่เกิน 10,000 บาท
  • กรณีลูกค้าวางหลักประกันเป็นเช็ค ต้องรอให้เรียกเก็บเงินตามเช็คได้ก่อนจึงจะสามารถซื้อหลักทรัพย์ หรือขายชอร์ตได้
  • ลูกค้าต้องเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ประเภทวงเงินอนุมัติ (Cash) หรือบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์เงินฝากล่วงหน้า (Cash Balance) อย่างใดอย่างหนึ่ง

บริษัทจะพิจารณาอนุมัติบัญชีประเภทนี้เป็นกรณีไป

สำหรับอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อขายหลักทรัพย์ /ดอกเบี้ยการผิดนัดชำระหนี้และดอกเบี้ยเงินสดคงเหลือ คลิกดูรายละเอียด รวมถึง รายชื่อหลักทรัพย์ที่อนุญาตให้ซื้อขายในบัญชีเครดิตบาลานซ์ และอัตรามาร์จิ้น (Margin)

การคุ้มครอง


สำหรับบริษัทหลักทรัพย์จะไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับยอดเงินคงเหลือในบัญชีติดลบ คุณควรสอบถามฝ่ายสนับสนุนลูกค้าเพิ่มเติม แต่โดยปกติแล้วบริษัทหลักทรัพย์ในลักษณะที่ไม่ใช่ CFD มักจะไม่มีบริการในส่วนนี้ เนื่องจากถูกปิดสถานะเมื่อมาร์จิ้นต่ำกว่าที่กำหนด

การฝากเงินและถอนเงิน KGI Securities


วิธีการฝากถอนเงินของ บริษัทหลักทรัพย์ KGI สามารถทำได้หลายวิธี โดยการโอนเงินผ่านธนาคารต่าง ๆ ในประเทศ

เมื่อโอนเงินฝากเข้าบัญชีธนาคารของ KGI เรียบร้อยแล้ว ท่านจะต้องแจ้งให้บริษัททราบดังต่อไปนี้

 • แจ้งผ่านเจ้าหน้าที่การตลาดผู้ดูแลบัญชีของท่าน
 • แจ้งการโอนเงินฝาก ผ่านเว็บไซด์บริษัทฯ ที่เมนู E-Services คลิกที่นี่ (กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนเรียกใช้งาน)

การถอนเงินก็ใช้วิธีเช่นเดียวกันกับการฝากเงิน

ฝ่ายบริการและการช่วยเหลือ


การสนับสนุนลูกค้าของโบรกเกอร์หรือบริษัทหลักทรัพย์นับว่ามีความสำคัญ และเป็นสิ่งที่ต้องพิจารณาสำหรับลูกค้า เนื่องจากเมื่อเกิดปัญหาหรือต้องการสอบถามใด ๆ คุณสามารถติดต่อสอบถามทีมสนับสนุนได้อย่างทันท่วงที

KGI Securities ให้ความสำคัญกับการให้บริการฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ดีและมีคุณภาพ เพื่อให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหา สอบถามข้อมูล หรือต้องการความช่วยเหลือในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ KGI มีการสนับสนุนลูกค้าทั้งทางตรงและทางอ้อมหลายช่องทาง: อีเมล โทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย คำถามที่พบบ่อย และไลฟ์แชท

เปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ อนุพันธ์ และกองทุนรวม (Wealth)
สอบถามการทำธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

อีเมล์: ebs@kgi.co.th
โทรศัพท์ (+66) 2658 8777
โทรสาร (+66) 2658 8657

สำนักงานใหญ่: โทรศัพท์ (+66) 2658 8888   โทรสาร (+66) 2658 8000

TRADING SUPPORT: (+66) 2658 8777

นอกจากนี้ยังมีคำถามที่พบบ่อยซึ่งจะอยู่ในหัวข้อเมนู “แหล่งความรู้” ที่ได้พูดถึงไปแล้วก่อนหน้า ซึ่งรวบรวมคำถามที่เป็นประโยชน์สำหรับลูกค้า

นอกจากนี้ก็มีไลฟ์แชท ซึ่งคุณสามารถพูดคุยสอบถามเจ้าหน้าที่ได้ผ่านหน้าเว็บไซต์ได้เลย

การสนับสนุนลูกค้านับเป็นสิ่งสำคัญในการให้บริการ ซึ่ง KGI สามารถให้บริการได้ครอบคลุมช่องทางสำคัญได้ดีเลยทีเดียว

ข้อกำหนด ที่ไม่ยอมรับพลเมืองจากบางประเทศ


บริษัทหลักทรัพย์ KGI ดำเนินการในประเทศไทย และมีสำนักงานในประเทศสำคัญในเอเซีย ได้แก่ ฮ่องกง ไต้หวัน และประเทศไทย แต่ไม่ได้ระบุประเทศที่ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้นแนะนำให้สอบถามเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ (ปกติหากเป็นโบรกเกอร์ฟอเร็กซ์ CFD การมีข้อมูลในส่วนนี้ทำให้ลูกค้าทราบว่าตนนั้นสามารถใช้งานโบรกเกอร์นั้น ๆ ได้หรือไม่)

โปรโมชันที่น่าสนใจ ของ


บริษัทหลักทรัพย์ KGI มีการเสนอโปรโมชั่นหรือข้อเสนอพิเศษให้เห็นในหน้าเว็บไซต์บ้าง เป็นการให้แจกรางวัลทั่ว ๆ ไป ด้วยความที่เป็นโบรกเกอร์หุ้น การแจกรางวัลจะไม่หวือหวาเหมือนโบรกเกอร์ CFD

การบริการ ความปลอดภัย และช่องทางความรู้ KGI Securities


บริษัทหลักทรัพย์ KGI ให้บริการในผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลาย ได้แก่ ธุรกรรมนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ ธุรกรรมการจัดการกองทุนรวม ธุรกรรมวาณิชธนกิจ และธุรกรรมการบริหารเงินลงทุนส่วนบุคคล ซึ่งก่อตั้งมาอย่างยาวนาน โดยให้บริการผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ซับซ้อนต่าง ๆ เพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้า มีหลายแพลตฟอร์มให้บริการ และมีการสนับสนุนลูกค้าที่ครอบคลุม ความน่าเชื่อถือเรียกได้ว่าไม่น่ากังวลเนื่องจากการจัดอันดับอยู่ในระดับ A

 

สรุป


บริษัทหลักทรัพย์ KGI สามารถให้ลูกค้าเทรดสินทรัพย์ได้หลากหลาย ทั้งหุ้น อนุพันธบัตร ตราสารหนี้ และสกุลเงินต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีฝ่ายสนับสนุนลูกค้าที่ให้บริการอย่างมีคุณภาพ ทำให้ลูกค้าสามารถแก้ไขปัญหาและขอความช่วยเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ

KGI Securities ยังมีแหล่งความรู้ที่น่าสนใจสำหรับลูกค้า ได้แก่ รายงานวิเคราะห์ตลาด บทวิเคราะห์หุ้น และข้อมูลอื่น ๆ ที่ช่วยให้ลูกค้ามีความเข้าใจและตัดสินใจในการลงทุนได้อย่างมั่นใจ

 • เทรดสินทรัพย์ได้หลากหลาย ทั้งหุ้น อนุพันธบัตร ตราสารหนี้ และสกุลเงินต่าง ๆ
 • ฝ่ายสนับสนุนลูกค้าหลากหลายช่องทาง
 • ข้อมูลความรู้ให้ศึกษาอย่างเหมาะสม

FAQs


 

 

KGI Securities น่าเชื่อถือแค่ไหน?

KGI Securities มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท ก จากกระทรวงการคลัง และใบอนุญาตประกอบธุรกิจสัญญาซื้อขายล่วงหน้าประเภท ส-1 จาก ก.ล.ต. ทำให้บริษัทสามารถประกอบธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้ และได้รับความไว้วางใจ

KGI Securities เปิดบัญชีได้กี่วิธี?

สามารถเปิดบัญชีได้ 2 วิธี คือ เปิดบัญชีออนไลน์ และ เปิดบัญชีกับเจ้าหน้าที่

แพลตฟอร์มของ KGI Securities มีอะไรบ้าง?

KGI Securities มี 4 แพลตฟอร์มที่ให้บริการ ได้แก่ KGI POWER TRADE, iFIS Internet, Streaming (Settrade), และ MetaTrader 4 (MT4)

รีวิว KGI Securities 2024: ข้อดี ข้อเสีย?
รีวิว KGI Securities 2024: ข้อดี ข้อเสีย?
PIP Penguin
Logo